VÅR VERKSAMHET

Bodén mark & anläggning AB startades 1998 i Västerås. Företaget fick en bra start med mindre mark och servicearbeten. Företaget expanderade stadigt varje år i takt med att entreprenaderna blev fler och större. År 2013 ombildades bolaget då det blev fler delägare och det bytte namn till Bodén mark & anläggning i Mälardalen AB. Arbetsområdet utökades till att omfatta Bergslagen och norra Mälardalsregionen. Idag arbetar ca 30 personer i våra projekt i Mälardalen .

Vi utför kompletta mark- och anläggningsarbeten, från råmark till fullt färdig anläggning.
Entreprenader utförs i nära samverkan med våra beställare. Beställarens behov och förväntningar är en viktig del i våra åtaganden.
Den kvalité vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och den genomsyrar hela vår verksamhet.


Exempel på arbeten som kan ingå i våra entreprenader. 
 • Avverkning av sly och träd.
 • Större schakt och terrasseringsarbeten.
 • Berghantering med volymberäkning samt sprängning och spräckningssarbeten.
 • Spontning samt pålningsarbeten. 
 • Kompletta VA ledningssystem samt dagvattenmagasin, oljeavskiljare och dammar.
 • Omdräneringar runt fastigheter och tomter.
 • Förläggning av el och fiberkablar samt fjärrvärme.
 • Grundläggningsarbeten och betonggjutningar för grundplattor till hus och industrier.
 • Asfalteringsarbeten.
 • Plattytor, murar, kantsten i sten och betong.
 • Park och lekutrustning.
 • Planteringar.
 • mm

Vi har även egen kompetens inom utsättning och inmätning samt maskinstyrning med tillhörande volymberäkning.