AVSLUTADE PROJEKT


BOSTÄDER


Rapphönan Råby, Västerås

Projektstart: Mars 2022

Färdigt: Höst 2023

Byggherre: Riksbyggen & Hemsö

Uppdragsgivare: HMB Construction


Projektering och nybyggnation av bostäder samt förskola. Schakt och sprängning för husgrunder. Nytt VA, fjärrvärme och el. Utemiljö med ytor av asfalt, betongplattor, gräs, och växter. Trädäck med spångar och lekutrustning som ansluter mot befintlig natur.


Segerdal Kv B, Knivsta

Projektstart: Juli 2021
Färdigt: November 2023
Uppdragsgivare: HMB Construction


Nybyggnation av bostadshus med parkering under.

I entreprenaden ingår grundarbeten med spontning, schakt, sanering, pålning, singling och nytt VA samt el. Finplanering av innergård samt ut mot gatan med plattor, granitsten, asfalt, cortenstål, växter, trädgårdsmöbler och cykelställ.


Pingla bostäder, Alsike

Projektstart: November 2021
Färdigställt: Maj 2023
Uppdragsgivare: HMB Construction 


Nybyggnation av 46 Hyreslägenheter i Alsike, Knivsta Kommun. 

I entreprenaden ingick grundläggning med schakt, sprängning och  pålning. Nytt VA, fjärrvärme och el drogs in. L-stör, trappor, plattor, asfalt, grönytor och växter ingick också i uppdraget.


Aberga by, Västerås

Projektstart: 2021
Färdigställt: 2022
Uppdragsgivare: Privat


Utbyggnad av villaområdet Aberga by med 36 villatomter. 

Arbetet omfattar markjobben med infra, VA för alla tomterna samt ett tillhörande dagvattenmagasin. Tomterna lämnas grovjusterade.


Sundemans backe, Västerås

Projektstart: December 2019
Färdigställt: Maj 2022
Byggherre: Riksbyggen
Uppdragsgivare: Totalbyggen 


55+boende vid Vega, gamla macken i Vasastaden.
Mark och grundläggningsarbeten med schakt, sanering och pålning för nybyggnation av lägenheter med garage under. Finplanering ut mot gata samt innergård på garagevalv. Trallytor, planteringar med cortenstål , platt och grusytor med boulebana. Parkeringar med asfalt samt bänkar och cykelställ är utplacerade.


Skästa Hage 1-4 Västerås


Projektstart: 2014

Färdigställt: 2022

Uppdragsgivare: Privat


Exploatering av nytt villatomter i flera etapper. Infra med terrassering av vägar samt nytt VA med tillhörande dagvattendamm. El till hus och gator drogs fram samt tillhörande  miljö/pumphus. Tomterna lämnades grovplanerade.


Kv. Docenten Uppsala

Projektstart: 2019

Färdigställt: 2021

Uppdragsgivare: TL Bygg 


Nybyggnation av bostadshus i nya stadsdelen Rosendal. Spontning, schaktning, sprängning i grunden. Nytt VA, el och fjärrvärme drogs in. Finplanering på innergård samt ut mot gatan.


Rosendal, Uppsala

Projektstart: Juni 2020
Färdigställt: Januari 2021
Uppdragsgivare: Uppsala Kommun

En utförandeentreprenad åt Uppsala kommun i expansiva Rosendal med finplanering runt hus i flera etapper. Fullt färdigställande med plattytor, stenarbeten, asfalt och växter.


H2 Sikargatan-Kungsgatan Uppsala

Projektstart: 2020
Färdigställt: 2022
Uppdragsgivare: Skanska Nya Hem


Nybyggnation av bostadshus på tidigare industrimark. Schakt med  sanering samt pålning för hus med garagedel under. Nytt VA, el och fjärrvärme. Innergård på bjälklag med finplanering ingick också i entreprenaden.


Kv. Kungsljuset Gideonsberg Västerås

Projektstart: 2017
Färdigställt: 2020
Beställare: HMB Construction, Aros Bygg & Förvaltning


Nybyggnation av bostadsområde. Infra med vägar och nytt VA-ledningssystem samt fjärrvärme och el. Sprängning och grundläggningsarbeten med pålning för 14 punkthus samt garage. Ytor med sten, växter, gräs, bänkar och lekutrustning samt asfaltering runt hus och parkeringar ska bilda en "parkkänsla".


Kv Gjutformen, Uppsala

Projektstart: Mars 2016
Färdigställt: November 2018
Beställare: Uppsalahem/Skanska

Uppsalahem AB uppförde ca 200 lägenheter inom kvarteret Gjutformen i Uppsalas nordvästra stadsdelar. Vårt uppdrag är schakt- och grundläggande markarbeten för husen samt finplaneringen.


Båghuset, Uppsala

Projektstart: Januari 2015
Färdigställt: September 2017
Beställare: Peab Sverige 

Grundarbeten och finplanering till nybyggnation av 100 st lägenheter i Stenhagen.


INDUSTRI


Returvägen 16 Västerås

Starttid: Mars 2023

Färdigt: December 2023

Beställare: E3-S Nordic


Tomt på 1500 kvm där nybyggnad av industrifastighet har byggts.  Färdig betongplatta på 400 kvm ingick i entreprenaden. Indragen fjärrvärme, VA, el och  oljeavskiljare gjordes samt parkeringsplatser och grönytor utvändigt.

Detta är ett projekt där vi själva varit med och projekterat.




Westinghouse Västerås

Starttid: oktober 2022
Färdigt: vinter 2023
Uppdragsgivare: Byggsvängen

Tillbyggnad av kontor, VA arbeten och förlängning av väg.



Vafab Miljö sluttäckning Gryta Västerås

Projektstart: Maj 2022
Färdigställt: Oktober 2022
Beställare: Vafab Miljö


Sluttäckning av ca 2,4 hektar deponiyta , ej farligt avfall, på Gryta avfallsanläggning i Västerås.
Täckningen gjordes stegvis med  flera lager av olika material och fraktioner, samt tät duk för att kapsla in massorna. Även ett ledningssystem för dag, ytvatten samt gas gjordes också.


Gasrening Vafab Miljö, Västerås

Projektstart: November 2020
Färdigställt: April 2021
Uppdragsgivare: Vafab Miljö
 

I samarbete med Vafab Miljö upprättas en utrustning för att rena biogas. 



Gasum, Gryta, Västerås

Projektstart: Maj 2018
Färdigställt: April 2019
Uppdragsgivare: Pöyry Sweden 

Mark och betongarbeten för ombyggnad av biogasanläggning.


Kv. ABB Lab, Västerås

Projektstart: November 2017
Färdigställt: December 2018
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvaltning ,ABB Substations 

Vi utförde mark och VA arbeten för en nybyggnation av lågspänningslab. samt mark och betongarbeten för nybyggnad av transformatorfundament.


Ackumulatortank, Västerås

Projektstart: Maj 2017
Färdigställt: Januari 2018
Byggherre: Mälarenergi
Uppdragsgivare: Peab Sverige 

Kompletta schakt och återfyllningsarbeten för fundament inklusive dränering. Komplettering av asfalt för en ny ackumulatortank åt Mälarenergi.


Björkmans transport, Uppsala

Projektstart: September 2019
Färdigställt: September 2020

Byggherre: Björkmans Transport

Uppdragsgivare: Mälarbygg i Västerås 


Vi har utfört mark- och anläggningsarbeten för en ny anläggning åt Björkmans Transport i Uppsala. 

Omfattning är speditionshall, verkstad och kontor med nytt VA, fjärrvärme och el.

 

OFFENTLIG VERKSAMHET


S Källtorps  förskola & idrottshall Västerås

Projektstart: Mars 2021
Färdigställt: September 2022
Uppdragsgivare: HMB Construction


Entreprenaden omfattar nybyggnation av en förskola samt rivning, om- och tillbyggnad av idrottshall. Finplanering av skolgård med lekutrustning samt parkeringar och planteringar ingick också i våra åtaganden.


Margaretahemmet, Knivsta

Projektstart: Juni 2021
Färdigställt: September 2022
Uppdragsgivare: Roslagsvatten / Knivsta Kommun

Nytt vatten och avlopp till fastigheterna i etapp 1. Sedan anlades ny väg och gc-bana med belysning i etapp 2.

Parken och en vändplan tillkom också i entreprenaden.


Tunboskolan, Kolbäck

Projektstart: Februari 2019
Färdigställt: Augusti 2019
Byggherre: Hallstahammars Kommun
Uppdragsgivare: Aros Bygg & förvaltning 

Utbyggnad av skola i Kolbäck. Vi utförde mark- och anläggningsarbeten som innefattade VA, dränering, värme, el-tele och finplanering med lekplats och grönområden.



Bro Galopp, Önsta, Upplands-Bro

Projektstart: Mars 2016
Färdigställt: Juni 2016
Beställare: Svensk Galopp

Svensk Galopp byggde en ny galoppbana där Bodén gjorde finplaneringsarbeten inklusive dagvattenledningar och belysning runt läktarbyggnaderna på galoppbanan.


KONTOR / BUTIK


Koppartorget 4 & 5, Västerås

Starttid: Februari 2020
Färdigställande: Juni 2021
Byggherre: Castellum
Uppdragsgivare: Nybyggar´n 

Koppartorget 4 & 5 certifieras enligt Miljöbyggnad GULD som är Sveriges högsta miljöklass. Byggnaden förses med el från solcellspaneler samt grön el och grön fjärrvärme. Certifieringen ställer extra höga krav på inomhusmiljön: behaglig temperatur och luftflöde, arbetsplatser med dagsljus och effektiv solavskärmning samt noggrant utvalda material utan miljörisker är bara några exempel. Att arbetsplatsen påverkar vår hälsa och välbefinnande är ingen hemlighet. Mår vi bra, presterar vi bra. (Text fr. Castellum)



ASSA ABLOY Eskilstuna

Projektstart: September 2019

Färdigställt: April 2022

Uppdragsgivare: CapMan 


Utbyggnad av befintliga lokalerna. Omfattande saneringsarbete av marken. Pålning och uppfyllt med lättfyll för minskat marktryck. Nytt VA och el på området. Finplanering samt parkering ingick i entreprenaden.




ICA Heby

Projektstart: Juni 2020
Färdigställt: Augusti 2020
Uppdragsgivare: Secore Fastigheter 


Omfördelning av parkeringsytor och entré med ny kantsten, murar, grönytor och kundvagnsgarage. Ny belysning med elstolpar. Även släntstabilisering med borrade stänger och nät mot ån gjordes.


Kv Gasklockan (Navet), Västerås

Projektstart: 2017
Färdigställt: 2020
Uppdragsgivare: Peab

Renovering av befintlig byggnad som gjordes om till kontorskomplex, där nu flera av Västerås kommunala företag sitter.  Marken sanerades. Nytt VA, samt ett  dagvattensystem med biokol gjordes. El och belysning, fiber och fjärrvärme drogs också in. Finplanering med granit och betongsten. Cortenstål, cykelgarage med sedumtak, pergola med bänkar, asfalterad parkeringsyta, växt och grönytor ingick också i entreprenaden.


Koppartorget TRE, Västerås

Projektstart: maj 2017
Färdigställt: December 2018
Beställare: Castellum Mitt 

Vi utförde mark- och anläggningsarbeten för grundläggning till Koppartorget TRE. Vi utförde även finplanerings och iordningsställande av grönområden vid inflytt. 


ICA Grytan, Västerås

Projektstart: Januari 2018
Färdigställt: December 2018
Byggherre: ICA Fastigheter 
Uppdragsgivare: Aros Bygg & Förvaltning 

På detta projekt utförde vi mark- och anläggningsarbeten för en utbyggnad av ICA Grytans butik som samtidigt övergick att bli Västerås första Kvantum butik.


Kv. Sigurd 7,  Västerås

Projektstart: Augusti 2016
Färdigställt: Maj 2018
Beställare: Aros Bygg & Förvaltning

Grundläggningsarbeten för nybyggnation av hotell och kontor på Sigurdsområdet vid järnvägsstationen,  Västerås C



TRANSFORMATORBYGGNADER


YT21, Riddarhyttan

Projektstart: Oktober 2018
Färdigställt: Maj 2020
Uppdragsgivare: Linjemontage

Ny- och ombyggnad av ställverk. Kabelschakter, dränerings- och dagvattensystem. Grundläggning av ny byggnad och transformator fundament.


YT 12, Kjula

Projektstart: Maj 2016
Färdigställt: April 2017
Beställare: SEVAB nät  / Linjemontage

Ny infartsväg till station YT12 samt mark- och betong arbeten för nybyggnad av transformator fundament, kontrollbyggnad och apparat fundament.


BT 31, Köping

Projektstart: November 2015
Färdigställt: Maj 2017
Beställare: Infratek/Mälarenergi

Renovering samt nybyggnad av transformator fundament. Nya apparat fundament. Ny- och ombyggnad av transportvägar inom området samt områdesskydd.


Transformatorstation Rosendal Uppsala

Projektstart: September 2014
Sluttid: December 2016
Beställare: Infratek Sverige 

Mark och betongarbeten för nybyggnation av transformatorstation.


INFRASTRUKTUR


Resta Gård, Örsundsbro

Projekttid: Maj 2022 - Juni 2023

Beställare: Resta Gård


Ett större Infra projekt med vegetationsavtäckning samt framtagning av berg som sprängts och krossats på plats, vilket sedan används i projektet. Terrassering av ytor, vägar och VA arbeten för framtida byggnationer av diverse lantbruksfastigheter.



Hemsö parkering Kornknarren, Västerås

Projektstart: Januari 2021
Färdigställt: Maj 2021
Uppdragsgivare: Hemsö Klockargården

Parkeringsplatserna utökas åt närliggande bostäder i  nya kvarteret Kornknarren, på Råby i Västerås.
I samarbete med SMA Återvinning har befintligt material krossats på plats, och återanvänts i uppbyggnaden. 


Kornknarren Råby, Västerås
Projektstart: 2020
Färdigställt: 2021
Uppdragsgivare: HMB Construction


Ett nytt bostadsområde i Västerås. Ny infra med rivning av skola, nedtagning av skog, omdragning av gc-väg, schakt och sprängningsarbeten samt krossning av sten som återanvändes i projektet. Nytt VA med tillhörande dagvattensystem samt fjärrvärme och el till ny transformatorstation. Nya vägar med asfalt och granitsten gjordes innan husbyggnationen började.


Bredsandsskogen etapp 5, Enköping

Projektstart: Maj 2016
Färdigställt: December 2016
Beställare: Bredsands Framtidsboende

Nyproduktion av gator inkl. ledningar för VA, fjärrvärme, el och tele för nytt tomtområde utanför Enköping.


Bildspel:  Blandade entreprenader och uppdrag